houten-verpakkingen-in-een-circulaire-economy

Verduurzaming en hout

Duurzaamheid is breder dan alleen circulariteit. Duurzaamheid heeft betrekking op mensen, de planeet en de economie. Duurzaam omgaan met onze grondstoffen wordt steeds meer van belang. Daarbij spelen de klimaatdoelstellingen, duurzaam beheer van grondstoffen, de uitstoot van CO₂ en de energietransitie een voorname rol. Met het Klimaatverdrag van Parijs zijn belangrijke afspraken gemaakt om tot een meer duurzame economie te komen. In 2050 dient de CO₂-uitstoot vrijwel tot nul te zijn gedaald. Ook de Green Deal van de Europese Commissie bevat plannen om de EU uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken.

Wat voor rol kan hout hierin spelen? In een duurzame economie speelt hout een belangrijke rol. Hout is een eeuwig hernieuwbare grondstof, mits duurzaam beheerd. Het is van nature duurzaam, heeft een gunstig milieuprofiel en is goed herbruikbaar en recyclebaar.

Bossen en hout spelen een belangrijke rol bij de opslag van CO₂ waarmee CO₂-emissies worden voorkomen. Om het klimaat te beschermen en doelstellingen te behalen is het zelfs het beste om zoveel mogelijk duurzaam hout te oogsten en langdurig te gebruiken. Duurzaam beheerde en gecertificeerde bossen beschermen, herstellen en bevorderen het duurzaam gebruik van ecosystemen, gaan landdegradatie tegen en dragen bij aan het in stand houden van biodiversiteit.

shutterstock-1552199918

Staan voor duurzaam bosbeheer

In Europa leidt de productie van houten verpakkingen niet tot vernietiging van bossen omdat deze afkomstig zijn uit Europese duurzaam beheerde productiebossen. Duurzaam bosbeheer is een van de speerpunten van de branche. Het draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering, houdt de bosarealen in stand en is van essentieel belang voor de (toekomstige) beschikbaarheid van de grondstof hout. De branche werkt aan het verder verduurzamen van de houtketen en stimuleert het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

FSC en PEFC zijn wereldwijd de twee keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout en staan garant voor duurzaam bosbeheer. Om het gebruik van aantoonbaar duurzaam hout te stimuleren, hebben partijen in de keten van houten verpakkingen een FSC en/of PEFC-certificaat behaald. Op deze wijze kunnen aantoonbaar duurzame houten verpakkingen worden geleverd, waarmee eenvoudig aan de vraag van de opdrachtgever kan worden voldaan.

Stimulering aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en het verder sluiten van de verpakkingsketen

De branche en keten profileren zich op diverse fronten met betrekking tot beleid en uitvoering. Diverse initiatieven in de keten zijn erop gericht om het aandeel duurzaam geproduceerd hout te stimuleren. Hieronder staan er enkele genoemd:

  • Om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in houten verpakkingen substantieel te verhogen, dient het hout te voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Europese Houtverordening 995/2010/EU: illegaal gekapt hout wordt niet geaccepteerd. Met het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer diende bovendien duurzaam bosbeheer te worden bevorderd en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.
  • Het thema duurzaamheid dringt door in alle geledingen van de maatschappij. In de houtverwerkende industrie zien wij een toenemende benutting van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De houten emballage- en palletindustrie streeft naar een verhoging van het percentage gecertificeerd hout (PEFC/FSC) en de inzet van gecertificeerde houten verpakkingen in de interne en externe logistieke processen. De branchevereniging EPV is aanjager van initiatieven op dit vlak. Binnen de keten wordt samengewerkt om deze doelstelling waar te maken en het percentage gecertificeerd hout richting 100% te brengen.
  • FEFPEB heeft de Europese PR-campagne Packaging from Nature gelanceerd om hout te promoten als grondstof voor pallets en verpakkingen. De positieve ecologische en economische impact van houten pallets en emballage wordt hiermee bij marktpartijen, logistiek en (Europese) beleidsmakers onder de aandacht gebracht.
  • Stichting Kringloop Hout heeft een materiaalverduurzamingsplan verpakkingshout ontwikkeld. In het plan staan redenen genoemd waarom te kiezen voor hout als verpakkingsmateriaal te kiezen en waarom hout bij uitstek een duurzame verpakking is. Er staat ook in het plan welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden om nog tot verdere verduurzaming te komen en wie daaraan welke bijdrage kan leveren.
  • Er wordt samengewerkt met andere materiaalorganisaties van kunststof, papier/karton, glas en blik binnen de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). De materiaalorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor het optimaliseren van de levenscyclus van verpakkingen en het bevorderen van een optimale inzameling en recycling. StiMo richt zich op het verder sluiten van de verpakkingsketen als een van de fundamenten voor de circulaire economie.