Stichting Kringloop Hout vertegenwoordigt de Nederlandse keten van houten verpakkingen en ondersteunt bedrijven en organisaties die zijn betrokken bij de productie, gebruik, hergebruik, inzameling en recycling van houten verpakkingen. Stichting Kringloop Hout bevordert de kringloop van houten verpakkingen. Het doel is het verder verduurzamen en sluiten van de keten tegen zo laag mogelijke kosten. Om dit te bereiken voeren we diverse activiteiten uit.

We zetten ons in om de duurzaamheid van hout(en verpakkingen) een goede en herkenbare positie te laten innemen en meer bekendheid te geven. Activiteiten zijn:

  • Mede uitvoering geven aan de jaarlijkse monitoring, onderzoeken en actualiseren van gegevens die gebruikt worden in het kader van de recyclingdoelstelling uit het Besluit Verpakkingen en de producentenverantwoordelijkheid.
  • Onderhouden van het monitoringsprotocol als basis voor de registratie van de recycling van houten verpakkingen.
  • Verzamelen van gegevens over de keten van houten verpakkingen en formuleren van standpunten hierover.
  • Informeren van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid over de standpunten van betrokken partijen over houten verpakkingen.
  • Kennis en ervaring delen over de keten van houten verpakkingen. Het geven van informatie en voorlichting aan bedrijfsleven, intermediairs en overheden.
  • Promoten van hout als duurzame en hernieuwbare grondstof en als optimale verpakkingsoplossing. Het belichten van de voordelen en kwaliteiten van de grondstof om het gebruik van hout en houten verpakkingen te bevorderen.
  • Vertegenwoordigen van de keten en participeren in diverse overlegstructuren met betrokken partijen van zowel het bedrijfsleven als de overheid.
  • Het in samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang rapporteren over de recyclingdoelstelling en daarmee samenhangende uitvoeringsactiviteiten.